GDPR

Směrnice penzionu o zpracovávání osobních údajů hostů.

Na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako "Obecné nařízení o ochraně osobních údajů") vám sdělujeme informace o zpracování osobních údajů hostů, ke kterému dochází v souvislosti s jejich pobytem v našem zařízení.

Kontaktní údaje

Správcem osobních údajů je Penzion "U Kuboňů", provozovaný obchodní korporací RHINOCEROS, akciová společnost, se sídlem Most, Moskevská 1/14, PSČ 434 51, která je zapsána ve veřejném seznamu vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddílu B, vložky 837, IČ 25001710, DIČ CZ 25001710.

Kontaktní údaje na osobu odpovědnou za ochranu osobních údajů jsou:

E-Mail: info@penzionukubonu.cz                      Telefon: + 420 728 082 132


Zpracovatelé dat:

PREVIO s.r.o. se sídlem Praha 9, Lihovarská 1060/12, PSČ 190 00

zapsána ve veřejném seznamu vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložky 230379

IČ 25975234, DIČ CZ 25975234

Ing. Michal Špeta, software a automatizované zpracování dat účetního systému se sídlem Litvínov - Horní Litvínov, Komenského 1203, PSČ 436 01

podnikající na základě živnostenského oprávnění č. 1, dle výpisu z veřejné části Živnostenského rejstříku Městského úřadu v Litvínově

IČ 13355783

Tabulka zpracování osobních údajů

Vysvětlení k tabulce a zpracování

Právní tituly - jsou zákonná odůvodnění zpracování a jsou definovány v Obecném nařízení o ochraně osobních údajů, článcích 6 a 9.

Doba uložení - znamená, po jakou dobu jsme oprávněni nebo povinni vaše údaje zpracovávat a mít je uloženy.

Další příjemci - zde uvádíme, jakým dalším příjemcům údaje předáváme. Pokud je uvedeno "Nejsou", pak to znamená, že je nikomu nepředáváme.

Zdroj údajů - zde uvádíme, od koho jsme osobní údaje získali. Pokud je uvedeno "Subjekt údajů", pak to znamená, že jsme je získali přímo od osoby, které se týkají.

Nemáme v úmyslu vaše osobní údaje předávat mimo EU nebo nějaké mezinárodní organizaci.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu "Uzavření nebo plnění smlouvy", potřebujeme vaše osobní údaje pro uzavření smlouvy a její následné plnění, bez nich není možné smlouvu uzavřít.

V případech, kdy je zpracování založeno na právním titulu "Právní povinnost", potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě zákonných požadavků do dobu stanovenou daným zákonem a po tuto dobu toto zpracování nesmíme omezit ani vymazat.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účely uvedenými v tabulce.

Osobní údaje získáváme přímo od subjektů údajů s výjimkou zpracování "Rezervace ubytování - příjem informací z internetových rezervačních portálů", kdy získáváme část osobních údajů od firem, provozujících internetové rezervační portály. Kontaktní údaje o těchto správcích osobních údajů naleznete na jejich webových stránkách, kde jste provedli rezervaci. Vzhledem k jejich většímu počtu a vzájemnému předávání údajů mezi nimi je zde neuvádíme.

Uložení dat, tedy vaše osobní údaje v elektronické podobě je činěno prostřednictvím softwarového zabezpečení, jehož přístup je chráněn přístupovým heslem. Listinné podoby dokumentů, jež obsahují vaše osobní údaje a data vyplývající z uvedené tabulky jsou chráněny uložením do místnosti archivu listin, kde vstupní dveře jsou jištěny uzamykatelným zámkem a celý prostor místnosti chráněn pohybovým čidlem alarmu.

Zákonem povinné údaje

  V souvislosti s Obecným nařízení o ochraně osobních údajů a povinnostmi stanovenými zákonem (např. Zákon o pobytu cizinců na území ČR č. 326/1999 Sb., v platném znění; zákon o místních poplatcích č. 565/1990 S., v platném znění) jsou povinnými údaji pro využití ubytovacích služeb Penzionu "U Kuboňů":

  Jméno, Příjmení, Datum narození, Adresa, Doba ubytování, Číslo a typ dokladu (případně vízum), Účel pobytu

Popis práv subjektů údajů

Jako subjekt údajů (fyzická osoba, o níž jsou údaje zpracovávány) máte k vašim osobním údajům tato práva:

Způsob výkonu práv

Pokud budete chtít uplatnit některé z těchto práv, můžete si podat žádost tímto způsobem:

Na recepci penzionu bude ověřena vaše totožnost podle občanského průkazu nebo pasu a bude s vámi sepsána žádost a sdělen termín vyřízení. Bez ověření totožnosti není možné žádost přijmout.

K datu vyřízení vám zde bude po opětovném ověření totožnosti předáno písemné vyrozumění o výsledku žádosti a související materiály.

Za požadavek na více než jednu kopii jsme oprávněni účtovat poplatek odpovídající administrativním nákladům.

Úkony spojené s výkonem práv subjektů údajů jsou činěny bezplatně.

Jsou-li však žádosti shledány jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, pak můžeme uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady a odmítnout žádosti vyhovět.

Chcete-li podat žádost elektronicky:

Zašlete ji e-mailem na adresu info@penzionukubonu.cz s platným elektronickým podpisem, bez tohoto potvrzení totožnosti nemusí být uznána.

Uveďte do ní:

Identifikační údaje - jméno, příjmení, datum narození

O výkon jakého práva žádáte - viz. kapitola "Popis práv subjektů údajů"

Upřesnění žádosti - např. v případě opravy správné údaje

Telefon - pro případná upřesnění a domluvu na dalším postupu

V případě, že vzniknou pochyby o vaší totožnosti, jsme oprávněni vás požádat o poskytnutí dodatečných informací pro potvrzení totožnosti.

Ve Volarech dne 20.5. 2018 Penzion "U Kuboňů"